KEMI PRIO:s restriktionslistor x3

PRIO är Kemikalieinspektionens verktyg för att hitta och möjligtvis byta ut farliga ämnen i varor eller kemiska produkter. Om ett ämne har vissa miljö- och hälsoskadliga egenskaper enligt fastställda kriterier så är det ett Prioriterat riskminskningsämne eller ett Utfasningsämne (med de allvarligaste egenskaperna). Läs mer om det på KEMI:s hemsida: PRIOs kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen


I iChemistry har vi tre listor för att ni ska kunna identifiera de produkter som innehåller riskminsknings- och utfasningsämnen:


1. KEMI:s PRIO Riskminskning

2. KEMI:s PRIO Utfasning

3. KEMI:s PRIO Utfasning utan komplexa kolväten, butan och isobutan1. KEMI:s PRIO Riskminskning

Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen som klassificeras med följande egenskaper: Allergiframkallande (Hudsensibiliserande i kategori 1 eller 1B), Cancerframkallande (kategori 2),  Miljöfarliga långtidseffekter (kategori kronisk 1 eller 4), Mutagent (kategori 2), Mycket hög akut giftighet, Potentiella PBT/vPvB, Reproduktionsstörande (kategori 2), Reproduktionsstörande (effekter på eller via amning), Specifikt organskadande efter upprepad exponering (kategori 1)


Restriktionslistan matchar mot de ingående ämnena i dina kemiska produkter, som identifieras av CAS- och EG-nummer, om dessa ämnen finns med i KEMI PRIO:s databas för riskminskningsämnen. Samtliga restriktionslistor i iChemistry är indikativa, d.v.s. de tar inte hänsyn till t.ex. koncentrationsnivåer av ämnet som orsakar matchningen. 2. KEMI:s PRIO Utfasning

Utfasningsämnen är ämnen som klassificeras med följande egenskaper: CMR (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörningar, kategori 1A eller 1B), Fluorerade växthusgaser, Hormonstörande, Kraftigt allergiframkallande (Luftvägssensibiliserande i kategori 1 eller hudsensibiliserande i kategori 1A), Ozonnedbrytande, PBT/vPvB, Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb), PFAS (särskilt persistenta ämnen). 


Restriktionslistan matchar mot de ingående ämnena i dina kemiska produkter, som identifieras av CAS- och EG-nummer, om dessa ämnen finns med i KEMI PRIO:s databas för utfasningsämnen. Samtliga restriktionslistor i iChemistry är indikativa, d.v.s. de tar inte hänsyn till t.ex. koncentrationsnivåer av ämnet som orsakar matchningen.


3. KEMI:s PRIO Utfasning utan komplexa kolväten, butan och isobutan

För att förenkla arbetet med utfasningsämnen har vi har skapat en lista (3) där vi exkluderar komplexa kolväten, butan och isobutan.


Komplexa kolväten kan vara klassificerade som cancerframkallande och mutagena om de innehåller ämnen som bensen och polyaromatiska kolväten (PAH). När halterna av dessa ämnen understiger bestämda gränsvärden ska det komplexa kolvätet inte längre klassificeras som cancerframkallande. På marknaden är flertalet komplexa kolväten behandlade och ska därmed inte betraktas som utfasningsämnen. Detta är anledningen till att ämnen som tillhör gruppen komplexa kolväten i PRIO följs av texten ”Obs! Gäller ej alltid”.


Butan och Isobutan behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8). På marknaden innehåller vanligen butan och isobutan inte >0,1% butadien och ska därmed inte betraktas som utfasningsämnen. 


Restriktionslistan KEMI:s PRIO Utfasning (2) kan alltså i vissa fall generera "falska matchningar" mot era produkter, vilket vi vill undvika med den här tredje PRIO-listan. 


Restriktionslistan matchar mot de ingående ämnena i dina kemiska produkter, som identifieras av CAS- och EG-nummer, om dessa ämnen finns med i KEMI PRIO:s databas för utfasningsämnen, undantaget komplexa kolväten, butan och isobutan. Samtliga restriktionslistor i iChemistry är indikativa, d.v.s. de tar inte hänsyn till t.ex. koncentrationsnivåer av ämnet som orsakar matchningen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.