RoHS (Restriktionslista)

I oktober 2022 lanserades restriktionslistan RoHS till iChemistry.

 

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga ämnen som innebär risker för hälsan och miljön. Det så kallade RoHS-direktivet syftar till att ersätta och begränsa farliga ämnen i elektronik.


RoHS står för engelskans Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning). Intersolias RoHS-lista innehåller ämnen som enligt direktivet är förbjudna eller omfattas av begränsningar. Listan kan vara till hjälp för användare av kemikalier som tillverkar elektronisk utrustning eller är leverantör av kemiska produkter eller komponenter som senare i leverantörskedjan används/hamnar i elektronisk utrustning


Gränsvärdena för vad som är tillåtet för vart och ett av de begränsade ämnena är 0,1 viktprocent i homogent material, förutom kadmium som har ett lägre gränsvärde; 0,01 viktprocent i homogent material. Restriktionslistan i iChemistry är indikativ, vilket betyder att den inte tar hänsyn till koncentrationsvärden och ni kan välja att manuellt exkludera produkter från listan om ämnet är lägre än godkänt gränsvärde.De ämnen som är reglerade listas i Bilaga II i RoHS-direktivet:


Ämnen som omfattas av begränsningar som avses i artikel 4.1 och maximikoncentrationer i viktprocent i homogena material 

  • Bly (0,1 %) 
  • Kvicksilver (0,1 %) 
  • Kadmium (0,01 %) 
  • Sexvärt krom (0,1 %) 
  • Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %) 
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %) 
  • Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (0,1 %) 
  • Butylbensylftalat (BBP) (0,1 %) 
  • Dibutylftalat (DBP) (0,1 %) 
  • Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %) 


Källa till direktivet (konsoliderad version 2022-10-01)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0065-20221001&from=EN

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.