POPs (Långlivade organiska föroreningar) - restriktionslista

Från och med januari 2024 kan vi erbjuda en lista över begränsade POP-ämnen som ett tillägg. Kontakta din kontohanterare om du är intresserad av att få listan eller kontakta support@intersolia.com.


Om listan

POPs står för Persistent organic pollutants (långlivade organiska föroreningar på svenska) och med det avses organiska ämnen som motstår nedbrytning, ackumuleras i levande organismer och utgör en hälso- och miljörisk. De kan transporteras med hjälp av luft eller vatten eller migrerande arter över internationella gränser och nå fram till regioner där de aldrig framställts eller använts.


POP regleras globalt genom Stockholmskonventionen och Århusprotokollet. Inom EU genomförs dessa rättsakter via POP-förordningen.


Till kemiska ämnen som har identifierats som POP räknas


  • bekämpningsmedel (såsom DDT),
  • industrikemikalier (såsom polyklorerade bifenyler, som används i stor omfattning i elektrisk utrustning) och
  • oavsiktliga biprodukter som uppkommit i samband med industriprocesser, nedbrytning eller förbränning (såsom dioxiner och furaner).

Källa: https://echa.europa.eu/sv/understanding-pops 


Länk till förordning (EU) 2019/1021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R1021-20230610 


POPs i iChemistry

Vänligen observera att det här är en tillvalslista.

Om du använder kemiska produkter som innehåller ämnen som matchar ämnen i ECHAs POP-lista kommer du att kunna se det i restriktionslistan i iChemistry. Du kan se restriktionslistor i Överblicken och i förteckningen som kallas Utökad.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.