KEMI PRIOs restriksjonslister x3 (for Sverige)

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Disse listene er tilgjengelige for svenske kunder, da de er basert på et verktøy fra det svenske kjemikalieverket.


PRIO er Kjemikalieverkets verktøy for å finne og eventuelt erstatte farlige stoffer i varer eller kjemiske produkt.Dersom et stoff har visse miljø- og helseskadelige egenskaper i henhold til fastsatte kriterier, er det et prioritert risikoreduserende stoff eller et utfasingsstoff (med de mest alvorlige egenskapene).


I iChemistry har vi tre lister for at du skal kunne identifisere produkt som inneholder risikoreduksjons- og utfasingsstoffer:


1. KEMIs PRIO Risikoreduksjon

2. KEMIs PRIO Utfasing

3. KEMIs PRIO Utfasing uten komplekse hydrokarboner, butan og isobutan1. KEMIs PRIO Risikoreduksjon

Prioriterte risikoreduserende stoffer er stoffer klassifisert med følgende egenskaper: Allergifremkallende (hudsensibiliserende i kategori 1 eller 1B), Kreftfremkallende (kategori 2), Miljøfarlige langtidseffekter (kategori kroniske 1 eller 4), Mutagene (kategori 2), Svært høy akutt toksisitet, Potensiell PBT/vPvB, Reproduksjonsskadelig (kategori 2), Skadelig for reproduksjon (påvirkning på eller via amming), Spesifikk organskade etter gjentatt eksponering (kategori 1)


Den begrensede listen samsvarer med innholdsstoffene i dine kjemiske produkt, som er identifisert med CAS- og EC-nummer, hvis disse stoffene er inkludert i KEMI PRIOs database over risikoreduserende stoffer.Alle restriksjonslister i iChemistry er veiledende, dvs de tar ikke hensyn til f.eks konsentrasjonsnivåer av stoffet som forårsaker kampen.2. KEMIs PRIO Utfasing

Utfasingsstoffer er stoffer klassifisert med følgende egenskaper: CMR (kreftfremkallende, mutagen eller reproduksjonsforstyrrelse, kategori 1A eller 1B), Fluorholdige klimagasser, Hormonforstyrrende, Sterkt allergifremkallende (Respirasjonssensibiliserende i kategori 1 eller hudsensibilisator i kategori 1A), Ozonnedbrytende, PBT/vPvB, Spesielt farlige metaller (Cd, Hg, Pb), PFAS (spesielt persistente stoffer).


Restriksjonslisten samsvarer med innholdsstoffene i dine kjemiske produkter, som er identifisert med CAS- og EC-nummer, hvis disse stoffene er inkludert i KEMI PRIOs utfasingsstoffdatabase. Alle restriksjonslister i iChemistry er veiledende, dvs de tar ikke hensyn til f.eks konsentrasjonsnivåer av stoffet som forårsaker kampen.3. KEMIs PRIO Utfasing uten komplekse hydrokarboner, butan og isobutan

For å forenkle arbeidet med utfasingsstoffer har vi opprettet en liste (3) der vi ekskluderer komplekse hydrokarboner, butan og isobutan.


Komplekse hydrokarboner kan klassifiseres som kreftfremkallende og mutagene dersom de inneholder stoffer som benzen og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Når nivåene av disse stoffene faller under visse grenseverdier, skal det komplekse hydrokarbonet ikke lenger klassifiseres som kreftfremkallende. På markedet behandles de fleste komplekse hydrokarboner og bør derfor ikke betraktes som utfasingsstoffer. Dette er grunnen til at stoffer som tilhører gruppen av komplekse hydrokarboner i PRIO etterfølges av teksten "Merk! Ikke alltid gyldig".


Butan og isobutan trenger ikke klassifiseres som kreftfremkallende eller mutagent hvis det kan påvises at det inneholder mindre enn 0,1 vekt% 1,3-butadien (Einecs-nr. 203-450-8). På markedet inneholder butan og isobutan vanligvis ikke >0,1 % butadien og bør derfor ikke anses som utfasingsstoffer.


Restriksjonslisten KEMIs PRIO Phase-out (2) kan derfor i noen tilfeller generere "false matches" av dine produkt, noe vi ønsker å unngå med denne tredje PRIO-listen.


Restriksjonslisten samsvarer med innholdsstoffene i dine kjemiske produkt, som er identifisert med CAS- og EC-nummer, dersom disse stoffene er inkludert i KEMI PRIOs database for utfasingsstoffer, med unntak av komplekse hydrokarboner, butan og isobutan.Alle restriksjonslister i iChemistry er veiledende, dvs de tar ikke hensyn til f.eks konsentrasjonsnivåer av stoffet som forårsaker kampen.


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.