REACH Bilaga XIV Tillstånd

Den här artikeln innehåller:

Om listan

Ämnen på REACH-kandidatlistan kan inkluderas i Bilaga XIV, vilket innebär att ämnet kräver tillstånd för användning. Det är ECHA som föreslår vilka ämnen som ska inkluderas, och EU-kommissionen fattar beslutet. Observera att ämnet förblir på kandidatlistan när det är listat på tillståndslistan.


När Sunset date har passerat (se nedan) kan ämnet inte säljas eller användas i kemiska produkter utan tillstånd. Det finns dock några undantag som kan användas om ämnet inte kan fasas ut:

  • Låg halt av ämnet i produkten
  • Vetenskaplig forskning och utveckling under kontrollerade förhållanden < 1 ton/år
  • Undantagna användningar som anges i bilagan


Jag har produkter på listan - vad ska jag göra?

Kontrollera vilka kemiska produkter som innehåller ämnen på Bilaga XIV varje år. Gör en utredning om ni kan fasa ut ämnen på Bilaga XIV i dialog med era leverantörer eller på egen hand. Kontrollera om ni kan utnyttja undantag eller använda leverantörens tillstånd för de ämnen ni inte kan fasa ut. Dokumentation av utnyttjande av undantag eller användande av leverantörens tillstånd kan göras på produktsidan eller i riskbedömning i I-Chemistry. Det finns också möjlighet att ansöka om tillstånd hos ECHA och mer information och vägledning för detta finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

 

Det är särskilt viktigt att ni har koll på slutdatum för de ämnen som återfinns på Bilaga XIV eftersom både för försäljning och användning kräver tillstånd. Om ni inte har tillstånd, kan använda leverantörens tillstånd eller kan utnyttja undantag får ni inte använda ämnet efter slutdatum.

På Kemikalieinspektionen hemsida finns mer information om tillståndspliktiga ämnen i REACH-förordningen:

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemensam-lagstiftning/reach-forordningen/tillstand-i-reach-forordningen-for-sarskilt-farliga-amnen


Sunset date


Alla ämnen som är uppräknade i Bilaga XIV har ett så kallad Sunset date.


Det är viktigt att hålla koll på detta datum för ämnen som finns uppräknade i Bilaga XIV eftersom både försäljning och användning kräver tillstånd. Om du inte har tillstånd, inte kan använda leverantörens godkännande eller inte kan dra nytta av undantag, får ni inte använda ämnet efter sunset date.
iSafe - see Sunset date

Navigera till:
iSafe > Restriktions- och förbudslistor (endast relevant för listan REACH bilaga XIV)


Du kan hitta Sunset date i iSafe för produkter på restriktionslistan för REACH Bilaga XIV.
Hantering av produkter med Sunset date

Om ni behöver hjälp med att hantera produkter med ett Sunset date erbjuder vi konsulttjänster. För frågor, vänligen kontakta: consulting@intersolia.com 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.