PBT / vPvB (Restriktionslista)

Från och med januari 2023 har vi genomfört förbättringar av sättet vi samlar in kriterierna för listan, för att göra den mer relevant och exakt, vilket gör att du kan uppleva att färre/andra produkter visas på listan.


I bilaga XIII till REACH-förordningen anges kriterier för ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).


Denna lista består av ämnen som är bekräftade PBT/vPvB enligt den officiella webbplatsen för PBT assessment list på ECHAs hemsida.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.