Långlivade ämnen (PBT, vPvB, PMT, vPvM)

Navigera till Överblick > Restriktions- och förbudslistor


Om listan


Bilaga XIII till REACH-förordningen fastställer kriterier för ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB). Denna lista inkluderar också ämnen som är Långlivade, Mobila och toxiska (PMT) samt mycket långlivade och mycket mobila (vPvM).


Denna lista består av ämnen som bekräftats vara PBT/vPvB enligt den officiella webbplatsen för PBT-bedömningslistan  på ECHAs webbplats. Vi har också kompletterat listan med ytterligare CAS/EG-nummer från pålitliga källor. Förutom en rad CAS- och EG-nummer som genererar en match, letar vi också efter följande faroan på produktnivå:


EUH440, EUH441, EUH450, EUH451


Läs mer om dessa faroklasser här: https://echa.europa.eu/new-hazard-classes-2023 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.