*Sunset date (REACH Bilaga XIV)

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: iSafe


Fråga: Vad är ett "Sunset date"?

Svar: Det datum från vilket det är förbjudet att använda eller släppa ut tillståndspliktiga ämnen (ämnen på Bilaga XIV i REACH) på marknaden om inte en tillståndsansökan har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) förutsatt att det inte finns ett undantag för den specifika användningen.


Fråga: Kan ett ämne bli borttaget från "Sunset date" ?

Svar: Endast ämnen som inger mycket stora betänkligheter (så kallade SVHC-ämnen) och har blivit föremål för tillstånd enligt REACH hamnar på XIV och blir tilldelade ett ”Sunset date”. Det är en lång process innan ett ämne blir upptaget på bilaga XIV som innebär både framtagande av teknisk bevisning, dialog med intressenter och flera offentliga samrådsprocesser. När ett ämne väl är upptaget på Bilaga XIV kommer det inte att bli borttaget


iSafe

Ni kan hitta "Sunset date" i iChemistry för era produkter som innehåller ett ämne som finns upptaget på REACH Bilaga XIV. Se under "Listor/Anmärkningar" där kommer "Sunset date" att vara synligt. Datumet kommer vara synligt för dessa listor:

REACH Annex XIV 


Hantering

Önskar ni hjälp hur ni ska hantera dessa datum, då kan ni vända er till Intersolia: consulting.se@intersolia.com


Källor: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en ; https://echa.europa.eu/sv/authorisation-list


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.