EHS-konsulten svarar: Kraven på att ha en kemikalieförteckning

I den här artikeln svarar vår EHS-konsult på vanliga funderingar kring kraven på kemikalieförteckning.


Kraven på att ha en kemikalieförteckning och vad som ska ingå i den regleras i två olika lagstiftningar.


I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker står det att kemiska riskkällor ska förtecknas. Till kemiska riskkällor räknas kemiska produkter samt övriga kemiska ämnen eller blandningar av ämnen (ex. avgaser, svetsrök m.m.) som förekommer på arbetsplatsen och som kan medföra ohälsa eller olycksfall genom att de har hälsofarliga egenskaper eller genom att de kan orsaka brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion. Men även om de kan orsaka ohälsa eller olycksfall på grund av sin temperatur (ex. het vattenånga, flytande kväve) eller sättet de förekommer på (ex. mjöldamm i ett bageri som kan vara hälsoskadligt p.g.a. mängden och att det förekommer svävande i luften). Även ämnen som bidrar till att minska syrgashalten i luften ex. genom att tränga undan syre räknas som kemiska riskkällor.


I miljölagstiftningen finns också ett krav på kemikalieförteckning i Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Här står att verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. 


Alla kemikalier som på något sätt kan innebära en risk för hälsan eller miljön eller orsaka brand, explosion eller farlig reaktion behöver inventeras in oberoende av hur små mängder som hanteras. 


Artikeln uppdaterades senast: 2024-05-06

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.