EHS-konsulten svarar: Måste säkerhetsdatablad vara på svenska i Sverige?

Nedan svarar våra EHS-konsulter på tre vanliga frågor om säkerhetsdatablad.


Fråga 1: När ska säkerhetsdatablad finnas på mitt språk?

För kemiska produkter där det föreligger krav på SDB ska SDB tillhandahållas på officiellt språk där produkten släpps ut på marknaden.


Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter:


  • Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).
  • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.
  • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett ämne som har ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen.


Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad, till exempel för ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT-ämnen) och för blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller låga halter av allergiframkallande ämnen.


Källa: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemensam-lagstiftning/reach-forordningen/sakerhetsdatablad#h-Sakerhetsdatabladskafinnasforfoljandekemiskaprodukter Fråga 2: Måste säkerhetsdatablad vara på svenska i Sverige? 


"Ja, med ett undantag. Den EU/EES-leverantör som säljer en kemisk produkt för yrkesmässigt bruk på den svenska marknaden är skyldig att förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad på svenska. Språkkravet gäller dock inte när ett företag tillverkar eller importerar en produkt för eget bruk. Arbetsmiljöverket har däremot regler om arbetstagares rätt till information, vilket även gäller produkter som tillverkas eller importeras för eget bruk, och som kan påverka vilket språk säkerhetsdatabladet ska vara på. Kontakta gärna Arbetsmiljöverket för mer information om arbetstagares rätt till information.

Regelreferens: Reach-förordningen, artikel 31.5 och artikel 35."


Källa: kemi.se


Fråga 3: Vem är skyldig att översätta ett säkerhetsdatablad till svenska?


"Det är leverantören av ett ämne eller en blandning som är skyldig att förse den svenska mottagaren med ett svenskt säkerhetsdatablad, förutsatt att leverantören befinner sig i ett EU/EES-land. Om du trots allt inte skulle få ett säkerhetsdatablad på svenska, och du sedan säljer produkten vidare på den svenska marknaden, är det du som är skyldig att översätta säkerhetsdatabladet till svenska.


Tänk på att du inte bara ansvarar för att översätta bladet. När du säljer en produkt vidare ansvarar du också för att innehållet i säkerhetsdatabladet är korrekt. Du ansvarar till exempel för att informationen om produktens faror är korrekt.

Om du importerar från en leverantör utanför EU/EES, och säljer produkten vidare, är det du själv som är skyldig att upprätta och tillhandahålla ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i Reach-förordningen.

Regelreferens: Reach-förordningen, artikel 31.5 och bilaga II."


Källa: Kemikalieinspektionen
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemensam-lagstiftning/reach-forordningen/fragor-och-svar-om-reach-forordningen


Om du behöver hjälp

Våra EHS-konsulter kan hjälpa till att skapa säkerhetsdatablad, eller svara på dina frågor. Tveka inte att höra av dig till er kundansvarige eller våra konsulter direkt på consulting@intersolia.com 


Artikeln senast uppdaterad: 2024-05-06


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.