Mätningar (Riskbedömning)

Nedan text är direkt hämtad från AFS 2011:19 50 § gällande Periodiska mätningar av vissa kemiska ämnen och medicinska kontroller för bly, kadmium och kvicksilver


(AFS 2019:9)


50 § När nedan uppräknade ämnen, eller material som innehåller ämnena, hanteras så att exponering via inandning kan förekomma ska riskbedömningen alltid innefatta mätningar av ämnena i andningszonen.

1. Bly och oorganiska blyföreningar.

2. Etylenoxid.

3. Kadmium och oorganiska kadmiumföreningar.

4. Styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning.

Mätning enligt första stycket behöver inte utföras om det är ett arbete som utförs kortare tid än två månader per år. Mätning behöver heller inte göras om man kan visa att det är uppenbart onödigt på grund av att mängden är försumbar, exponeringstiden kort eller hanteringen är ordnad så att halten i luften är försumbar.

Mätning ska utföras

– inom tre månader efter det att hanteringen påbörjats,

– om hanteringen ändrats så att tidigare mätning inte är rättvisande samt

– efter ett år.

 

Därefter ska mätning göras med nedanstående tidsintervall. Tidsintervallen får överskridas med högst två månader.


Mätningen ska dokumenteras i en mätrapport enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden. (AFS 2014:43)


I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för bly, kadmium eller kvicksilver i någon form. Kravet på medicinska kontroller gäller inte, om riskbedömningen visar att exponeringen för ovan nämnda ämnen är försumbar, och att personlig skyddsutrustning därför inte behövs. 


Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras skriftligt. Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. (AFS 2019:9)


Länk till AFS 2011:19

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.