Exponeringsregister (Riskbedömning)

Nedan text är direkt hämtad från AFS 2011:19 41 § gällande Arbetstagarregister:


41 § Arbetsgivaren ska föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa i arbete med kemiska produkter som uppfyller kriterierna för att märkas med faroangivelse H350 eller H340 eller vid verksamheter enligt 38 § andra stycket. Registret ska innehålla uppgifter om 

1. arbetstagarens namn, 

2. arbetsuppgifter, 

3. vilken kemisk riskkälla som arbetstagaren utsatts för samt 

4. uppmätt eller uppskattad grad av exponering. (AFS 2018:2)


Länk till AFS 2011:19 Se 41 §

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.