Generell informasjon om restriksjons- og forbudslister

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Denne artikkelen inkluderer:


Hva er restriksjons- og forbudslister i iChemistry?


Hvis du håndterer farlige kjemiske produkter i virksomheten din, må du klage med flere forskjellige forskrifter. Noen stoffer er begrenset eller forbudt å bruke. Men hvordan vil du vite om de kjemiske produktene du bruker inkluderer disse farlige kjemikaliene og er omfattet av disse forskriftene?


Vel, alle dine kjemiske produkter har sikkerhetsdatablader, og i dem er det informasjon om klassifisering i seksjon 2 og en stofftabell i seksjon 3. iChemistry kan se etter denne informasjonen og flagge produkter som er underlagt visse forskrifter. Denne informasjonen kan veilede deg med å vite hvilke kjemiske produkter du bør legge litt vekt på, og det er veiledning mange steder i iChemistry, for eksempel i Oversikt i feltet Restriksjons- og forbudslister.


Intersolia følger løpende med på endringer i lovverket og sørger for at vi har siste versjon av regelverket minst fire ganger i året.Arbeider med listene i iChemistry

Tjenesten for restriksjons- og forbudslister i iChemistry er fullstendig automatisert . Dette betyr at det er noen tilfeller der du må foreta en utfyllende vurdering om et produkt skal forbli på en liste eller ikke. For eksempel kan begrensningen/forbudet for et stoff avhenge av hvordan du bruker produktet, eller i hvilke mengder.


I disse tilfellene vil iChemistry flagge produktet på listen uavhengig av bruk og konsentrasjonsnivåer. Hvis du finner ut at produktet ikke hører hjemme på listen for bedriften din, kan du velge å ekskludere et produkt fra en liste .


Korrektheten til listene er avhengig av korrekte data fra dine leverandører av sikkerhetsdatabladene. Hvis du støter på en situasjon der denne obligatoriske informasjonen mangler, anbefaler vi at du kontakter leverandøren din og ber dem om å oppdatere sin SDS slik at den inneholder f.eks. CAS/EC-nummer hvis det er det som mangler. Du kan også inkludere et produkt manuelt på listen gjennom alternativet "Rediger produkt" i iSafe.Liste over lister

Her er en lenke til alle artiklene som beskriver restriksjonslistene våre:


Beskrivelse av alle restriksjons- og forbudslister i iChemistry


Vi tilbyr følgende lister i iChemistry.

Vær oppmerksom på at noen av dem er inkludert i avtalen din, og noen av dem er tilleggslister.


Navn på listen Regionalt omfang
Allergener Global
CMR-produkt
Global
PFAS Global
SIN-liste Global
Artikkel 95 Biocidproduktforordning EU
Hormonforstyrrende stoffer EU
EUs rammedirektiv for vann
PBT / vPvB EU
POP-er (Persistente organiske miljøgifter) EU
REACH Annex XIV Autorisasjonsliste EU
REACH vedlegg XVII Restriksjonsliste EU
REACH Annex XVII Restriksjonsliste - Kun for profesjonell bruk EU
REACH kandidatliste over SVHC EU
REACH Opplæringskrav for diisocyanater EU
Seveso EU
Liste over medikamentprekursorer EU/bedriftsspesifikk
Forløperliste for eksplosiver EU/bedriftsspesifikk
RoHS EU/bedriftsspesifikk
GADSL: Erklæres Bedriftsspesifikk
GADSL: Forbudt Bedriftsspesifikk
Volvo Black & Grey liste Bedriftsspesifikk
Østerrikske ChemverbotsV
Grenzwertliste Østerrike / Østerrikske yrkeseksponeringsgrenser
Grenseverdier for yrkeseksponering i Belgia
Chemikalien Verbotsverordnung Tyskland
WGK: 1 (schwach wassergefährdend) Tyskland
WGK: 2 (deutlich wassergefährdend) Tyskland
WGK: 3 (stark wassergefährdend) Tyskland
WGK: AWG (allgemein wassergefährdend) Tyskland
WGK: NWG (nicht wassergefährdend) Tyskland
TRGS 900 Tyskland
TRGS 905 Tyskland
TRGS 907 Tyskland
Potentielle eksplosjoner Tyskland
Giftige stoffer Danmark
Grænseværdier for stoffer og materialer Danmark
Kemiske påvirkninger for gravide og ammende Danmark
Kræftfremkaldende stoffer Danmark
Uønskede stoffer Danmark
Utdannelseskrav til arbeid med epoksy og isocyanater Danmark
HTP-arvot Finland
Valeurs limites dexposition professionnelle aux agents chimiques en Frankrike
Valori limite di esposizione professionale Italia
Total liste over ZZS Nederland
Lijst van Potentieel ZZS Nederland
Biocidaktive stoffer godkjent i enkelte produkttyper Norge
Biocidaktive stoffer under vurdering Norge
Varsling ved eksport av visse farlige kjemikalier Norge
Normverdier for forureina grunn Norge
Den norske prioritetslista Norge
Produktforskriften Norge
Grenseverdier for yrkeseksponering Polen
Eksponeringsgrenser Serbia
SKIZ Serbia
Kandidatliste Serbia
AFS 2018:1 - Hygieniska Gränsvärden Sverige
AFS Grupp A Sverige
AFS Grupp B Sverige
Gravida og ammande Sverige
KEMI:s PRIO Risikoreduksjon Sverige
KEMI:s PRIO Utfasning Sverige
PRIO Utfasning uten komplekse kolväten, butan og isobutan Sverige
SLL-Helseomsorg & Laboratorium forbudt & fase ut Sverige
SLL-VVS & MD forbudt & fase ut Sverige
AFS 2011:19 Opplæringskrav e § Sverige
AFS 2011:19 Legekontroller f § Sverige
AFS 2011:19 Skikkelighetsrapport g § Sverige
AFS 2011:19 Training Requirements & Aptitude report e + g § (Cyanoakrylater) Sverige
EH40/2005 Arbeidsplass Eksponeringsgrenser Storbritannia
UK REACH Liste over restriksjoner Storbritannia
UK REACH-autorisasjonsliste Storbritannia
UK REACH-kandidatliste Storbritannia
California Prop 65 USA
TSCA inventar USA


Det var restriksjonslistene vi for øyeblikket har å tilby i iChemistry. Men husk, det er alltid mulighet for å lage kundespesifikke restriksjonslister hvis du har spesifikke kriterier du ønsker å holde styr på!


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.