Vad är ett exponeringsscenario?

Navigera till:
Verktyg > Exponeringsscenarie
Exponeringsscenarie är också en del av riskbedömningen.
Notera att detta är en tilläggsfunktion.

 

Om exponeringsscenarion

Ett exponeringsscenario beskriver hur kemikalier får användas och tillverkas, så att riskerna kontrolleras under hela livscykeln. Exponeringsscenarion regleras av REACH, precis som säkerhetsdatablad, vilket gör att denna artikel främst riktas till kunder verksamma inom Europa.


Ett exponeringsscenario tas fram av tillverkaren/importören av ett ämne, och krävs när tillverkat/registreringspliktigt ämne registreras i volymer över tio ton per år. Ämnet ska också vara klassificerat som farligt eller betraktas som PBT- eller vPvB-ämne (långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen). Det finns därmed inte exponeringsscenario för alla ämnen som släpps ut på marknaden.


Ett exponeringsscenario kan vara ett separat dokument eller ett tillägg i ordinarie säkerhetsdatablad, ett s.k. utökat säkerhetsdatablad. För blandningar krävs exponeringsscenario för de som är klassificerade som farliga och som innehåller ämnen registrerade i volymer över 10 ton per år.

 

Vad gör jag om produkten jag använder, omfattas av exponeringsscenario?

Kontrollera först avsnitt 1.2 i produktens SDB för att svara på frågan: Finns vår användning med där?

Om ja, jämför förhållandena för säker användning mellan er användning och det som beskrivs i exponeringsscenariot. Fråga leverantören om det är osäkert/otydligt.


Om er användning av produkten inte finns med i avsnitt 1.2 kan ni i första hand kontakta leverantören och be dem inkludera ert användningsvillkor i SDB:t. Ni kan också anpassa er användning, söka en annan leverantör, substituera ämnet/produkten alternativt göra en nedströms kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH artikel 37.

 

Tips på bra information från Kemikalieinspektionen:

https://www.kemi.se/download/18.6df1d3df171c243fb2376524/1590503550637/faktablad-utokade-sakerhetsdatablad-exponeringsscenarier.pdf

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.