Exponeringsscenarie i överblicken

Gäller för: iChemistry, Tilläggstjänst

Finns att hitta: Meny > Överblick


Inhämtade exponeringsscenarier


Uppdatering av exponeringsscenarion fungerar likt uppdatering av säkerhetsdatablad. Vår SDB-avdelning efterfrågar exponeringsscenario och säkerhetsdatablad från leverantören samtidigt, och om de kan tillhandahålla det så lägger vi in det i ert iChemistry. Om leverantören av någon anledning inte har ett exponeringsscenario för produkten så kommer det att flaggas upp i er Överblick, där följande statusar finns;


Visar antal unika produkter, oavsett om exponeringsscenariot finns på flera språk 


 • Saknas - krävs men är inte tillgängligt från leverantören: Produkter där leverantören uppger att det krävs ett exponeringsscenario, men de har inget framtaget. Här listas även produkter där leverantören uppger att det är inarbetat i SDB men följande saknas i SDB: 
  - PROC-koder under sektion 1 eller 8. 
  - om det inte framgår under sektion 15.2 att det finns en kemikaliesäkerhetsrapport .

 • Leverantören uppger att det inte krävs för produkten: Produkter som inte kräver något exponeringsscenario enligt leverantören.

 • Senast utgivna exponeringsscenario: Produkter som redan har senast utgivna exponeringsscenario upplagt.
  Det betyder att vi har förfrågat ett nytt exponeringsscenario men att vi enligt leverantören redan hade det senaste i iChemistry.

 • Leverantören uppger att det är inarbetat i SDB: Produkter vars exponeringsscenario i är inarbetat i säkerhetsdatabladet.
  Det är leverantören som är ansvarig för att tillhandahålla rätt information.

 • Exponeringsscenario finns som bilaga: Produkter som har ett separat exponeringsscenario upplagt.

 • Exponeringsscenario endast på utländskt språk: Information om att exponeringsscenariot inte finns på inställt dokumentspråk.

Status - Er hantering av exponeringsscenarier


Visar status för det arbete som gjorts i funktionen Exponeringsscenario där ni sätter status på exponeringsscenariot utefter hur det har jobbats med dem. 

Rutan är baserad på hur många exponeringsscenarier som ni har totalt i er system. Har ni en produkt som har exponeringsscenario på flera olika språk så kommer alla exponeringsscenarierna att flaggas upp.


Visar antal poster, det vill säga ej unika produkter.


 • Hanterade: Produkter med exponeringsscenarier som ni har hanterat med ett beslut.

 • Nya/Ej hanterade: Produkter med exponeringsscenario som inte har något beslut eller där en ny version har inkommit.

 • Kräver åtgärd: Produkter med exponeringsscenario som kräver er åtgärd. Är ej signerade i Exponeringsscenario modulen.

Kan de två rutorna spegla varandra i antal? 


Man kan inte räkna med att de två rutorna kommer gå jämnt ut i antal. Det är vid undantagsfall, då det endast finns exponeringsscenario på ett språk.  Då kommer de 3 raderna i "Status - Er hantering av exponering" att stämma överens med det 3 raderna som är grönmarkerade under inhämtade exponeringsscenarier.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.