Risikovurdering: Advarsler

Du kan arbejde med advarsler som en del af risikovurderingen.

 

Disse advarsler reagerer på baggrund af oplysningerne fra SDS'et og/eller de oplysninger, du har givet i risikovurderingen.

 

 • Produktet kan være brandfarligt eller forårsage eksplosioner
 • Kontinuerlig måling af koncentrationsgrænser kan være påkrævet
 • Kontinuerlig måling af luftbåren koncentration kan være påkrævet
 • Produktet indeholder mindst ét stof, der er forbudt at bruge
 • Produktet er kræftfremkaldende, kimcellemutagen og/eller reproduktionstoksisk
 • Produktet indeholder stoffer, for hvilke der gælder grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
 • Der har været hændelser eller ulykker tidligere
 • Der er opbevaringsrestriktioner
 • Arbejdsmiljøindsats kan være påkrævet
 • En arbejdstilladelse eller en liste over medarbejdere kan være påkrævet
 • Der findes specifikke affaldsregulativer
 • Tysk lovgivning: Læs afsnit 9 i SDS'et vedrørende kemiske og fysiske egenskaber

 

Eksempel:

I afsnittet Håndtering og eksponering er Hændelser og/eller ulykker krydset af. Advarsler er nu markeret fordi du er nødt til at bekræfte, at der er truffet eller vil blive foretaget foranstaltninger for at forhindre, at dette sker i fremtiden. Oplysningerne om, at brugeren har bekræftet advarslen, vil derefter blive implementeret.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

 

Teksten i denne advarsel kan redigeres når som helst, men advarslen vil altid forblive bekræftet, medmindre du fjerner den manuelt. Det kan du gøre ved at gå til opsummeringen i risikovurderingen (sidste trin, før du underskriver) og ved at sætte et flueben under Advarsler.

 

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.