Substitution - hur ska jag tänka?

Navigera till:
Verktyg > Substitution


Innehållsförteckning

Vad ska jag tänka på?


I kemikaliesammanhang innebär substitution vanligtvis att en farlig kemikalie ersätts med en annan mindre farlig, men det kan också vara en process som ändras eller byts ut. Även att minska mängden av en kemikalie du använder eller att helt sluta använda en kemikalie eller en process är exempel på substitution.


Huvudsyftet med substitutionsmodulen i iChemistry, är att kunna dokumentera ditt arbete, oavsett om du behåller en kemikalie eller ersätter den. Observera att iChemistry inte kommer att ge dig rekommendationer om alternativa produkter, du behöver veta själv vad du vill jämföra/ersätta med.


Vad du kan börja med


Eftersom det är de farligaste kemikalierna som bör prioriteras först i substitutionsarbetet rekommenderar vi att du utgår från Överblickens Restriktions- och förbudslistor. Om du till exempel upptäcker att du har produkter på REACH-kandidatlistan över SVHC eller CMR-produkter, kan du börja med dessa.


Det finns även ett riskpoäng för alla produkter i substitutionsmodulen som du kan använda som riktlinje för vilka produkter som kan prioriteras.


Produkterna får olika prioritet (1-5) där prioritet 1 innebär högst prioritet. Prioriteringen beräknas utifrån:

 • Produktens riskfraser/faroangivelser (ex. H360 kommer ge produkten hög prio)
 • Angivna inventeringsmängder
 • Om tidigare olyckor finns angivna i riskbedömning för produkten.
   


Era alternativ för substitution


 

1. Byt produkt A mot produkt B

Vad ska du titta på när du ska jämföra produkt A med produkt B?


Ett förslag är att du använder information från produkternas säkerhetsdatablad för att jämföra mellan faroangivelser, klassificeringar eller annan information som du lätt kan hitta i säkerhetsdatabladet. I iChemistry finns en substitutionsmodul som hjälper dig att jämföra produkter. Observera att iChemistry inte kommer att ge dig rekommendationer om alternativa produkter, du behöver veta själv vad du vill jämföra/ersätta med. 


2. Minska mängden

Begränsa användningen av produkten till det minimala som krävs för att utföra arbetet. Om det finns ett ingående ämne på produkten som är klassificerat som farligt; fundera på om just det ämnet är kritiskt i sammansättningen för att fylla ert syfte med produkten. Annars kan den antagligen substitueras till en produkt utan det ingående klassade ämnet.


3. Ta bort onödiga produkter

Se över inventeringen för att identifiera om ni kan minska det totala antalet kemikalier i er verksamhet. Om ni har flera produkter inom samma produkttyp, t.ex. 10 olika smörjmedel finns det antagligen möjlighet att fasa ut något av dem.


4. Byta metod

Vad använder ni denna kemikalie till, vilket är resultatet ni behöver? Hur viktig är denna process? Kan vi ändra processen på något sätt, till exempel byta material/maskiner för att undvika att använda denna kemikalie?Varför är detta viktigt?

Det kan finnas många aspekter på varför substitution av produkter är viktigt, men några av dem är:

 • För de anställdas arbetsmiljö och det yttre miljön
 • Uppfyll rättsliga krav
 • Positivt för varumärket
 • Ekonomiska aspekter


Titta på hela perspektivet för en produkt, t.ex. dosering, återvinningsbar förpackning, arbetsmiljö / yttre miljö.


Börja med att kontrollera de produkter som är: farligast, har den största mängden, ofta använt, används under lång tid, störst exponering, svårast att skydda, störst risk att göra misstag etc.


Ta hjälp av iChemistry för att hitta farliga produkter, vi rekommenderar att ni kikar lite extra på dessa restriktionslistor:


 • CMR-produkter
 • REACH Kandidatlistan över SVHC
 • PRIO Utfasning
 • Allergener
 • Reach Bilaga XIV
 • SIN-listHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.