Beskrivning av restriktionslistor i iChemistry

Bakgrund

Det finns många restriktions- och förbudslistor i iChemistry , de flesta anpassade efter just den marknad som ni är verksamma i. Det betyder att produkterna matchas mot aktuell kemikalielagstiftning som ni omfattas av. 

Kom ihåg att ni även kan skapa kundspecifika restriktionslistor vid behov, kontakta er kundansvarige eller support.se@intersolia.com så hjälper vi er vidare.


Nedan är en beskrivning av standardlistor för marknad EU och Sverige.Restriktionslistor anpassade till EU-marknaden:


REACH Kandidatlistan över SVHC


REACH kandidatlista innehåller ämnen som har egenskaper som kan orsaka allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön. Ämnen som uppfyller ett eller flera av kriterierna som definieras i artikel 57 i EU:s REACH-förordning kan identifieras som "Substances of very high concern" (SVHC) och föras upp på "kandidatlistan för godkännande" som även kallas "REACH SVHC-listan" .

Ämnen på denna listan är:

  • ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) kategori 1 eller 2;
  • långlivade, bioackumulerande och giftiga (PBT) ämnen; eller
  • mycket långlivade och mycket bioackumulerande ( vPvB ) ämnen;
  • ämnen för vilka det finns bevis för liknande oro, såsom hormonstörande ämnen.

Produkter matchar denna lista om de innehåller ett CAS- eller EC-nummer på listan som hämtats från ECHA:s webbplats för REACH Kandidatlistan över SVHC.
REACH Annex XVII Begränsning


Bilaga XVII till REACH-förordningen innehåller listan över begränsningar av vissa farliga ämnen, blandningar och varor för marknadsföring och användning på den europeiska marknaden. En begränsning kan gälla vilket ämne som helst i sig, i en blandning eller i en vara, inklusive sådana som inte kräver registrering. Listan är ofta känd som REACH-lista med begränsade ämnen eller helt enkelt som REACH bilaga XVII. Kriterier (CAS- och EC-nummer) samlas in direkt från ECHA:s webbplats och grupposter delas upp i egna rader.REACH Annex XIV Tillstånd


REACH bilaga XIV innehåller en lista över ämnen som kräver tillstånd enligt EU:s REACH-förordning. Ämnen på denna lista är valda från REACH SVHC-listan (Kandidatlistan) och de kan inte släppas ut på marknaden eller användas efter ett givet datum ("Sunset date"), såvida inte ett godkännande beviljas för deras specifika användning eller användningen är undantagen från godkännande. Sunset date visas i iSafe för produkten om det finns ett sådant för produkten.

CAS-nummer, EC-nummer samt Sunset dates hämtas direkt från ECHA:s webbplats.


REACH Utbildningskrav för diisocyanater


Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete. För att skydda arbetstagarna har EU beslutat om utbildningskrav vid hantering av vissa diisocyanater. 

Kraven finns i Reach-förordningen som en begränsning i post 74 bilaga XVII (Begränsningsämnen) och börjar gälla 24 augusti 2023.


Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=SVAlla CAS- och EG-nummer som anges i post 74 i REACH bilaga XVII kommer att generera en matchning mot begränsningslistan.SIN-list


SIN-listan (Substitute It Now) är en lista över farliga kemikalier som används i en mängd olika artiklar, produkter och tillverkningsprocesser runt om i världen.

SIN-listan består av kemikalier som av den ideella organisationen ChemSec har identifierats som SVHC (Substances of Very High Concern), baserat på de kriterier som definieras inom REACH, EU:s kemikalielagstiftning.

Kriterier (CAS och EC) samlas in från ChemSecs webbplats.Allergener (Intersolia)


Restriktionslista över kemiska produkter som är klassificerade som allergiframkallande/sensibiliserande (H317, H334, R43, R42) eller innehåller EUH-fraser EUH202, EUH203, EUH204, EUH205 eller EUH208. Restriktionslistan matchar direkt mot klassificeringen av dina kemiska produkter.EU:s ramdirektiv för vatten


Begränsningslista över prioriterade ämnen med negativ påverkan på vattenmiljön. Restriktionslistan matchas mot ingående ämnen i dina kemiska produkter. Kriterierna (CAS- och EC-nummer) för EU:s ramdirektiv för vatten hämtas från EUR-Lex hemsida.CMR produkt (Intersolia)


CMR-listan innehåller produkter som klassificeras som cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska. För produkter på listan kan det gälla krav på utredning, dokumentation och i vissa fall register över exponerade anställda. Listan inkliderar faroangivelser: H340, H350, H350i, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, R45, R46, R49, R610 och/eller R610. Restriktionslistan matchar endast mot klassificeringen av dina kemiska produkter.
Restriktionslistor anpassade till den svenska marknaden:AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden


Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden. Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga hälsoproblem för arbetstagare som orsakas av exponering för de ämnen som anges i dessa föreskrifter. Restriktionslistan matchar de CAS-nummer som anges i AFS 2018:1 och dess ändringsföreskrifter. Eftersom dessa föreskrifter endast innehåller CAS-nummer, matchar denna begränsningslista endast mot CAS-nummer (ej EG-nummer) som anges i säkerhetsdatabladen för ämnet/ämnena i dina kemiska produkter.


AFS Grupp A


Kemiska ämnen som tillhör grupp A och kemiska produkter som innehåller tillsatser av dessa ämnen får inte användas i organisationen. Förbudet gäller även kemiska produkter som innehåller ett ämne som förorening i en halt av 0,1 viktprocent eller mer. Vissa undantag finns, detta kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. Restriktionslistan matchar ämnena i dina produkter (CAS- och EC-nummer). Förteckningen avser AFS 2011:19 och dess ändringsföreskrifter.


AFS Grupp B


Kemiska ämnen som tillhör grupp B och kemiska produkter som innehåller tillsatser av dessa ämnen får inte hanteras i organisationen utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Vissa undantag finns. Listan matchar ämnena i dina produkter (CAS- och EC-nummer) . Förteckningen avser AFS 2011:19 och dess ändringsföreskrifter.

 

Gravida och ammande


En arbetsgivare som blivit underrättad om att arbetstagaren är gravid eller ammande måste informera arbetstagaren och säkerställa att hon inte får utsättas för farlig exponering för produkter klassificerade som H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df H361, H361f, H361d, H361fd, H362, H370 och H371. Alla matchningar mot någon av dessa faroangivelser kommer att generera en matchning mot begränsningslistan i iChemistry. Kriterierna för dessa begränsningslistor är kopplade till lagstiftningen AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetare.


KEMI:s PRIO Riskminskning


Prioriterade riskreducerande ämnen är ämnen som klassificeras med följande egenskaper: Mycket hög akut toxicitet, allergiframkallande, mutagen (kategori 2), hög kronisk toxicitet, potentiell PBT/ vPvB (persistent, bioackumulerande och giftig/mycket långlivad och mycket bioackumulerande ), miljöfarlig och långsiktiga effekter. Restriktionslistan matchar mot de ingående ämnena i dina kemiska produkter utifrån CAS- och EC-nummer och om detta nummer finns i PRIO-databasen Riskminskningsämne (på Kemikalieinspektionens hemsida).


KEMI:s PRIO Utfasning


Utfasningsämnen är ämnen som klassificeras med följande egenskaper: CMR (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörningar, kategori 1A eller 1B), PBT/ vPvB (persistent, bioackumulerande och giftig/mycket långlivad och mycket bioackumulerande ), särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, kadmiumbly och dess föreningar), hormonstörande ämnen och ozonnedbrytande. Restriktionslistan matchar mot de ingående ämnena i dina kemiska produkter utifrån CAS- och EC-nummer och om detta nummer finns i PRIO-databasen som ett Utfasningsämne (på Kemikalieinspektionens hemsida).


KEMI:s PRIO Utfasning utan komplexa kolväten, butan och isobutan


Komplexa kolväten kan innehålla cancerframkallande ämnen i mindre rena fraktioner och kraven på utfasning av produkter kanske inte alltid gäller. Om du vet att du huvudsakligen har produkter med renare kolväten, (baserat på information i deras säkerhetsdatablad), kan du använda denna lista som utesluter komplexa kolväten, butan och isobutansökning för dina utfasningsprodukter.
Övriga marknader och listor

Förutom ovan beskrivna restriktionslistor, för marknad EU och Sverige, har vi anpassade listor för marknaderna Tyskland, Danmark, Norge, Serbien, Österrike, Finland, Frankrike och Storbritannien. Det finns även valfria listor man kan köpa till, samt möjlighet att skapa egna restriktionslistor. Vänligen kontakta support för mer information om fler restriktionslistor.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.