REACH Annex XVII

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny - Överblicken


Intersolias restriktionslistor är vägledande, det betyder att vi tillhandahåller en större mängd CAS-nummer för våra kunder. För de ämnen som visas i sökningen finns det villkor som måste uppfyllas för att ämnet ska begränsas.


För att förstå det här bättre kommer vi ger er ett exempel:

Ert företag använder ämnet Bensen, i Intersolias restriktionslistas kriterier får CAS-nummer 71-43-2 träff. Detta gäller endast om Bensen uppfyller följande villkor:


1 Skall inte användas i leksaker eller delar av leksaker där koncentrationen av Bensen i det fria tillståndet är större än 5 mg/kg (0,0005%) av leksaken eller leksakens vikt. 

2. Leksaker och delar av leksaker som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas på marknaden. 

3. Får inte släppas på marknaden eller användas - som ett ämne - som en beståndsdel i ett annat ämne eller i blandningar i koncentrationen som är lika med eller större än 0,1 i viktprocent. 


4. Punkt 3 gäller dock inte för:

    (a) Motorbränsle som omfattas av direktiv 98/70/EG.

    (b) Ämnen om blandningar för användning i industriella processer som inte tillåter utsläpp av Bensen i kvantiteter som överstiger de som fastställs i gällande lagstiftning. 

    (c) naturgas som släpps ut på marknaden för konsumenternas användning, föreskriver att Bensenhalten fortfarande ligger under 0,1 i volymprocent. 


Om någon av ovanstående punkter matchar användningen av ämnet i ert företag har du inga skyldigheter enligt restriktionerna för Bensen. 

Varje ämne i restriktionslistan har egna förutsättningar. I och med detta måste man veta all avsedd användning av ämnet i företaget för att bestämma om restriktionerna är uppfyllda eller ej. 


Ibland hittar ni fler ämnen i Intersolias restriktionslista än på ECHA's hemsida. Anledning till det är följande:


Alla CMR-ämnen är inmatade i restriktionslistan. CMR betyder cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska. ECHA ger bara länkar till ytterligare bilagor för användaren att söka efter sina ämnen i. Vi på Intersolia vill göra det enklare för våra kunder och inkluderar alla CAS-nummer i vår databas som omfattas av gällande lagstiftning om CRM-kriterier. Vi inkluderar även CAS-nummer från andra kompletterande bilagor. 

Allt detta för att göra din sökning enklare. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.