Norsk restriksjonsliste: Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
Denne listen er inkludert for alle norske kunder, da den er direkte knyttet til norsk lovgivning.”Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren” er en liste over yrkesmessige eksponeringsgrenser med maksimumsverdier for gjennomsnittlige konsentrasjoner av et kjemisk stoff i en arbeiders pustesone i en definert referanseperiode. Listen er hentet fra Arbeidstilsynet.no og er alltid oppdatert i henhold til "Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks-og grenseverdier), FOR-2011-12-06-1358" Restriksjonslisten samsvarer med CAS-nummer for stoffer i kjemikalieporteføljen din. Alle restriksjonslister i iChemistry er veiledende.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.